Obchodní a platební podmínky

Zboží z ověřené objednávky expedujeme ještě tentýž den.

Upozornění: elektronické cigarety včetně příslušenství se nařízením zákona řadí do kategorie tabákových výrobků a jsou určeny pouze pro plnoleté osoby

popelnice V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému 

Článek 1
Základní ustanovení

1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje spotřebního zboží a spotřební elektroniky pro kuřáky (dále jen zboží). Jsou závazné při prodeji zboží kupujícímu.

2) Podmínka dovršení plnoletosti
Zákazník stvrzuje vytvořením objednávky či registrace dovršení své plnoletosti. Při doručení zboží může být zákazník vyzván k prokázání dovršení věku 18 let, v opačném případě nebudou výrobky zákazníkovi prodány a zákazník je povinen uhradit náklady vynaložené na expedici a dopravu provozovateli obchodu.

Článek 2
Cenové a platební podmínky, čas plnění

1) Ceny v systému jsou aktuální, DPH a poplatky za ekol. likvidaci jsou zahrnuty v koncové ceně.

2) Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuálním obchodě. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- identifikaci kupujícího (jméno, adresu dodání, kontaktní telefon, email)
- množství požadovaných kusů produktu
- požadovaný způsob platby
- způsob a místo dodání zboží
- celkovou cenu

3) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

4) Způsoby platby a dopravy se řídí dle vybranného druhu při vytváření závazné objednávky.

Článek 3
Dopravní, platební a expediční podmínky

1) Zboží je zasláno prostřednictvím poštovního dopravce Česká pošta a.s., objednané zboží, které je skladem a objednávka již byla potvrzena a ověřena, expedujeme v pracovní dny do 12.00 ještě tentýž den, po 12.00 expedice probíhá následující pracovní den.
Koncové ceny objednaného zboží se navyšují o službu třetích stran (dopravné - poštovné) dle vybraného způsobu dopravy - platby při vytváření dokončení objednávky, ceny jsou započteny včetně DPH.

2) Dobírka Českou poštou.
Zboží na dobírku je zasíláno dle vybraného způsobu dopravy jako cenné psaní nebo expres (EMS). Cena vybrané služby se řídí aktuálním ceníkem dopravce a je připočtena k celkové částce objednávky.

3) Platba předem převodem na účet Česká spořitelna, a.s.:
Objednávka bude vyřízena a odeslána po obdržení platby na účet prodejce.
Cena dopravy včetně DPH se stanoví dle vybraného způsobu při vytváření dokončení objednávky.

Vnitrostátní platba:
Adresa příjemce: by borak s.r.o., Vinohradská 44, Praha 2, 12000
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2706263389/0800
Variabilní symbol: číslo objednávky

Zahraniční platba:
Adresa příjemce: by borak s.r.o., Vinohradská 44, Praha 2, CZ12000
Peněžní ústav: Ceska sporitelna a.s., Jugoslavska 19, Praha 2, CZ12000
IBAN: CZ3108000000002706263389
BIC: GIBACZPX
variabilní symbol: číslo objednávky

4) Standardní doba expedice objednaného zboží je 1 - 4 dny od potvrzení objednávky.
V případě objednaného zboží, které není skladem a expediční lhůta se prodlouží, informuje prodejce zákazníka prostřednictvím telefonního kontaktu nebo e-mailu zadaného v objednávce.

5) Doprava a doručení objednaného zboží se řídí obchodními podmínkami dopravce Česká pošta a.s.
Expedovaná zásilka je pojištěna proti ztrátě a poškození, dopravce doručuje zásilku na místo určení zadané v objednávce, standardní doba doručení zásilky je 1 - 4 pracovní dny.
O odeslání a pohybu zásilky je zákazník informován prostřednictvím e-mailu zadaného v závazné objednávce zboží.
V případě, že dopravce příjemce zásilky nezastihne, zanechá na místě příjemce informace o uložení zásilky na příslušné místní pobočce pošty, kde  může příjemce zásilku osobně vyzvednout, nebo může požádat o opětovné doručení zásilky. Úhrada za poštovní služby je příjemci účtována prostřednictvím prodejce současně s platbou za zboží a není součástí ceny zboží.

6) Rezervace zboží pro hotovostní nákup na prodejně
Zboží je ihned po odeslání výzvy rezervováno pro nákup s platbou v hotovosti na adrese naší prodejny:
Vinohradská 44, Praha 2, 12000
Telefonní číslo: 774 494 979
Otevírací doba: pracovní dny 10.00 - 18.00
Standardní třídenní rezervační dobu je možné na vyžádání prodloužit na šest pracovních dnů, nebo dle domluvy s prodávajícím na prodejně.

Článek 4
Záruka a reklamační dispozice

Záruka a záruční doba.
Záruční doba je dle zákona 24 měsíců a začíná dnem převzetí zboží. V případě delší záruční doby, pokud není uvedeno jinak, se záruční doba řídí datem expirace uvedené na výrobku.
Doba trvání záruky je zpravidla uvedena v záručním listě, není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi zboží. Dojde-li k výměně zboží, záruční doba znovu započne dnem převzetí nového výrobku.
Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním a vypotřebení výrobku. Životnost a spotřebovatelnost výrobků je stanovena na 0 až 6 měsíců dle způsobu použití a intenzity spotřeby (§2167 d) OZ).

Záruka zaniká:
1) uplynutím záruční doby
2) porušením ochranných pečetí a nálepek, zabraňujícím neodborným zásahům do zboží, pokud se tyto na zboží vyskytují
3) neodbornou instalací nebo jiným uvedením do provozu, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží uvedené v dokumentaci

Záruka se nevztahuje na:
1) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
2) vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození
3) vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. zásah blesku, povodně) nebo v důsledku přepětí v síti

Záruka za jakost zboží pro kupujícího – podnikatele, se řídí zárukou poskytovanou výrobcem nebo distributorem zboží. Délku záruční doby zboží pro kupujícího – podnikatele sdělí na vyžádání obchodník. Poskytuje-li distributor nebo výrobce záruku za jakost kupujícímu – podnikateli, použije se čl. 4 přiměřeně.

Reklamace.
Reklamaci je kupující oprávněn uplatnit u prodejce buď osobním předáním zboží, nebo jeho zasláním do místa uplatnění reklamace, a to na adresu obchodu: by borak s.r.o., Vinohradská 44, 12000 Praha 2

1) Kupující je povinen reklamaci vždy předložit s podrobným popisem vady, dokladem o koupi zboží a záručním listem, reklamované zboží musí být čisté, neporušené a úplné. Pokud tak kupující neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

2) Pokud kupující zasílá zboží k reklamaci prostřednictvím pošty nebo jiné dopravní společnosti, musí kupující přidat k reklamovanému zboží písemné oznámení o zjištěných vadách, o jaké vady se jedná, jak se projevují, a v důsledku výskytu vad nárok, který uplatňuje.
Porušením ochranné známky, pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace. Prodávající upozorňuje, že odstraněním ochranné známky nebo prvku jejího označení zaniká nárok na uplatnění reklamace. Ochranné známky, pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka výrobek užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu, ke kterému je určen.

3) Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na dokladu a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat neprodleně telefonicky nebo písemně zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Maximálně však do tří pracovních dnů, při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána.
V případě, že je reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové.

4) Lhůta k vyřízení reklamace uplatněné kupujícím - spotřebitelem činí 30 dní, nestanoví-li právní předpisy jinak. Tato lhůta se nevztahuje na reklamace uplatněné kupujícím – podnikatelem. Osoba, vyřizující reklamaci, vydá kupujícímu doklad o přijetí reklamace a o způsobu jejího vyřízení. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný zástupce firmy (většina zboží je zasílána na posouzení vady zpět dodavateli) a výsledné stanovisko sdělí v nejkratším možném termínu kupujícímu, nejpozději však v zákonné lhůtě jednoho měsíce od převzetí reklamovaného výrobku.

5) V případě výměny zboží na základě uznané reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu. V případě neuznané reklamace jsou výdaje za dopravu v plné výši k tíži příjemce.

6) V případě reklamace z důvodu neodstranitelné vady má kupující nárok na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Posouzení charakteru vady pro tento účel je na výrobci, distributorovi nebo jejich servisním středisku. V případě reklamace z důvodu odstranitelné vady má kupující nárok na opravu zboží.
Při oprávněné reklamaci je uplatněn následovný postup:
- Zařízení je opraveno nejdéle do třiceti dnů.
- U výrobku, který nebyl použit, může prodávající rozhodnout o výměně za nový.
- Použitý výrobek může prodávající výměnit za bezvadný, který svým stářím a opotřebením odpovídá reklamovanému.

7) Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné z hygienických důvodů pouze v případě, kdy zboží nebylo prokazatelně použito. Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny, vrátit nelze nekompletní nebo jinak poškozené zboží. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.

8) V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), vzniká autorizovanému servisu popř. obchodníkovi nárok na náklady vzniklé zejména v souvislosti s lokalizací vady, dohledáním potřebných údajů, testováním a přepravou neoprávněně reklamovaného zboží. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu obchodníka nebo provozovatele autorizovaného servisu uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má autorizovaný servis popř. obchodník právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 1395 občanského zákoníku. Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním ve výši 250 Kč za každý jeden případ, jestliže:
- Zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů nebo záruční doba již uplynula.
- Označení ochranné známky bylo porušeno nebo při testování se závada neprojeví a výrobek je plně funkční.
- Závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu a na vady vzniklé v důsledku zásahu, který neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.

V případě, že servisní náklady prokazatelně převýší částku 250 Kč, a kupující požaduje opravu, vyúčtuje prodávající kupujícímu náklady v plné výši.

9) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li vada uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou, nebo bylo-li odstraněno označení ochranné známky. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Článek 5
Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s § 1829 odst.1 má kupující právo v případě neosobního způsobu doručení zboží na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
V § 1837 je však výslovně uvedeno, že spotřebitel (kupující) nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží. Tím se rozumí zejména použité (vyzkoušené) zboží osobního charakteru (např. kontakt s ústy), kdy prakticky dochází k nemožnosti jeho použití jinou osobou (jiným kupujícím) s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví.

V případě, kdy se spotřebitel rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, pak společně s projevem své vůle od smlouvy odstoupit (viz výše), informuje písemně prodejce o svém úmyslu (viz kontakty), do zprávy uvede datum nákupu, číslo objednávky, číslo účtu či adresu pro vrácení peněžní částky za zboží.

Kupující zašle zboží zpět na adresu prodejce uvedenou v sekci kontakt za následujících podmínek:

- zboží musí být v původním obalu, nepoškozené a nesmí být použité, označení ochranné známky nesmí být porušeno,
- zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, propagačních materiálů, dárků, atd.),
- společně se zbožím musí být zaslán originál doklad o koupi,
- zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné,
- prodejce neručí za ztrátu během přepravy a nepřebírá zásilky na dobírku.

Při splnění všech výše uvedených podmínek bude příslušná peněžní částka zaslána složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží.

Prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci nákladů třetích stran za smluvní doručení zboží, které se řídí obchodními podmínkami dopravce Česká pošta a.s. nebo spočívající v případném vzniklém snížení hodnoty věci způsobené zejména jejím poškozením, nekompletností, apod.
Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodejce akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zásilka bude vrácena na náklady odesílatele zpět.

Článek 6
Manipulační a storno poplatky

1) Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. 
Objednávku lze měnit či stornovat pouze před jejím vyřízením (max. 1 hod. od objednání) nebo po dohodě s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k expedici zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které vznikly při vyřizování objednávky, expedici a odeslání zásilky.

2) V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo požadovat uhrazení vzniklých nákladů za expedici a odeslání zásilky ve výši 500,- Kč.
Kupující má právo požádat o opětovné zaslání zásilky, cena zásilky se navýší pouze o částku za opětovné poštovné a náklady za první neúspěšný pokus o doručení nebudou vymáhány.

3) Prodejce po kupujícím, který neuhradil vzniklé náklady za expedici nevyzvednuté zásilky do 14 dnů od zaslání vyzvání k platbě na již ověřený email zákazníka, si sjednává právo vést zpoplatněnou evidenci neuhrazených pohledávek a požadovat úhradu za vedení databáze vzniklých nákladů, popřípadě podstoupit pohledávky právní společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a zveřejněni osobních údajů v registru dlužníků.

Článek 7
Informace o zboží

Veškeré uvedené informace o zboží jsou převzaté od dodavatelů výrobků, případné technické změny jsou výrobci vyhrazeny, prodejce nepřebírá zodpovědnost za jejich aktuálnost. Bez souhlasu vlastníka není dovoleno používat, upravovat a kopírovat textový obsah a ilustrační foto elektronického obchodu, které jsou chráněny ochrannou známkou a autorským zákonem.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1) Firma by borak s.r.o  si vyhrazuje právo VOP měnit dle potřeby, VOP jsou platné ode dne jejich zveřejnění.
2) Kupující vytvořením závazné objednávky souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího.

V Praze 25. 4. 2013
Novelizováno 28. 12. 2013

Kontakt
telefon: 774 494 979 
provozovna - Vinohradská 44, Praha 2
email: shop(zavináč)innokin.cz
web: www.innokin.cz

Sídlo firmy:
by borak s.r.o.
Vinohradská 44, 12000 Praha 2

IČ:24218847, DIČ:CZ24218847, EORI:CZ24218847
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189751.
Ochranná známka je zapsaná na ÚPV-ČR pod č.487660/487660 ve znění: ecigareta.eu by borak.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
OZ = Občanský zákoník platný od 1. 1. 2014


 

Copyright © 2014 velkoobchod Innokin cz
by borak s.r.o., IČ: 24218847, DIČ: CZ24218847
Vinohradská 2030/44, Praha 2
tel.:+420 775 209 203
Upozorňujeme, že nikotin je jedovatá látka a není určen ke konzumaci, elektronická cigareta, inhalátor a náplně musí být z dosahu dětí a mladistvých, určeno pouze pro dospělé.